Historia

Rudpol-OPA Sp. z o.o. rozpoczęło działalność 01.09.1995r. jednak tradycje Ośrodka Pomiarówi Automatyki sięgają roku 1966. Zalążkiem powstania Ośrodka zajmującego się badaniem urządzeń elektroenergetycznych było powołanie Oddziału Pomiarów Elektrycznych i Automatyki przy KWK „Siemianowice”. Po czterech latach oddział ten przekształcono i rozdzielono na Oddział Pomiarów elektrycznych w kopalni „Siemianowice” i Ośrodek Automatyki przy kopalni „Michał”. W 1975 r oba te działy połączono i utworzono Ośrodek Pomiarów i Automatyki-OPA. W wyniku procesów restrukturyzacyjnych w Rudzkiej Spółce Węglowej S.A. w 1993 r. ośrodek został włączony w struktury spółki „Kopalnie Rudzkie” S.A. by świadczyć usługi dla kopalń byłej Rudzkiej Spółki Węglowej S.A. Zakończeniem procesu restrukturyzacji było utworzenie we wrześniu 1995 samodzielnego podmiotu gospodarczego pod nazwą: „Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe RUDPOL-OPA” w skład którego weszły Ośrodek Pomiarów i Automatyki oraz inne zakłady „Kopalń Rudzkich” S.A. W roku 2001 podjęto stoswone działania mające na celu wdrożenie systemu zarządzania jakością według normy PN-EN ISO 9001:2001 Audyt certyfikujący przeprowadzony został przez firmę Bureau Veritas Quality Internatonal Oddział Katowice. Tematem pierwszego audytu były:

  • badania urządzeń elektroenergetycznych
  • badania urządzeń elektrycznych
  • badania przeciwwybuchowe
  • badania i serwis układów napędowych w tym maszyn wyciągowych
  • usługi sprzętowo – transportowe.

W wyszczególnionym zakresie Przedsiębiorstwo uzyskało certyfikat potwierdzający zgodność zsystemem zarządzania jakością z wymaganiami procedury PN-EN ISO 9001:2001. W 2005 roku Rudpol-OPApragnąc dać swoim klientom pewność najwyższej jakości oferowanych usług wdrożyło Zintegrowany System Zarządzania wg ISO 9001:2000, ISO 14001 oraz PN-N-18001, dając świadectwo, że wysoka jakość usług idzie w parze z działaniami prowadzonymi w sposób bezpieczny dla środowiska oraz w zgodzie ze standardami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników. Od 2014 roku jednostką certyfikującą Zintegrowany System Zarządzania został Biuro Certyfikacji Systemów Zarządzania Polskiego rejestru Statków S.A. a zakres certyfikowanej działalności znacznie rozszerzono.

Siedziba

Budynki, które obrała sobie za siedzibę PPUH RUDPOL-OPA Sp. z o.o. trwale zapisały się na kartach górniczej historii śląska. Właśnie tutaj, w 1860 roku, znany ród Ballestremów rozpoczął w polu górniczym „Klara” budowę szybu, któremu później nadano tę samą nazwę. Szyb Klara początkowo pracował jako wydobywczy i materiałowy. Później przejął on rolę szybu wentylacyjnego i podsadzkowego dla połączonych od 1931 roku kopalń „Wolfgang” i „Brandenburg” – istniejącej od 1770 roku, jednej z pierwszych kopalń węgla kamiennego na Górnym Śląsku. W 1924 roku kopalnia „Brandenburg” została przemianowana na „Wawel”. Po roku 1945 przy szybie „Klara” utworzono Zasadniczą Szkołę Górniczą stopniowo adaptując kotłownię i dawny budynek przeróbki mechanicznej węgla dla celów szkolnictwa górniczego. Szyb Klara wentylował wyrobiska w pokładach na poziomie 450m, do czasu gdy pożar maszyny wyciągowej przyczynił się do wycofania go z eksploatacji.