Aktualne kursy i szkolenia

Lp. Nazwa szkolenia
1. Aparatura i metody stosowane w trakcie lokalizacji uszkodzeń i wykonywania prób napięciowych przewodów i kabli elektroenergetycznych eksploatowanych w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych.
2. Metody i przyrządy do wykonywania pomiarów prądów błądzących, rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia systemu uziemiających przewodów ochronnych oraz pomiarów natężenia oświetlenia.
3. Kurs specjalistyczny rewidenta systemów łączności, alarmowania i bezpieczeństwa w zakładach górniczych.
4. Szkolenie praktycznego postępowania przy prowadzeniu akcji ratowniczej w trakcie pożarów i wypadków komunikacyjnych w aspekcie zagrożeń od urządzeń elektrycznych.
5. Seminarium w zakresie zagrożeń występujących w trakcie eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznych.
6. Kurs specjalistyczny w zakresie budowy, eksploatacji, konserwacji i naprawy urządzeń budowy przeciwwybuchowej dla osób dozoru ruchu mechanicznego zajmujących się eksploatacją silników spalinowych w wyrobiskach zagrożonych wybuchem metanu lub pyłu węglowego klasy B.
7. Kurs dla osób zatrudnionych przy obsłudze i konserwacji pomp głównego odwadniania kopalń.
8. Kurs specjalistyczny: rewident urządzeń wyciągowych (w zakresie elektrycznym i mechanicznym)
9. Specjalistyczny kurs sygnalisty szybowego.
10. Specjalistyczny kurs maszynisty maszyn wyciągowych.
11. Specjalistyczne przeszkolenie dla osób zatrudnionych w kierownictwie i dozorze ruchu zakładu górniczego, których zakres czynności obejmuje sprawy ruchu wyciągów szybowych (przeszkolenie powtarzane co 5 lat).
12. Specjalistyczny kurs dla osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładu górniczego, których zakres czynności obejmuje sprawy ruchu wyciągów szybowych.
13. Dla dozoru ruchu nieelektrycznego w zakresie budowy, eksploatacji, konserwacji i naprawy urządzeń budowy przeciwwybuchowej
14. Kurs DEx-II eksploatacji urządzeń budowy przeciwwybuchowej w przemyśle dla osób dozoru i elektromonterów
15. Kurs specjalistyczny eksploatacji urządzeń budowy przeciwwybuchowej (dla elektromonterów i rewidentów urządzeń systemów łączności, alarmowania i bezpieczeństwa w zakładach górniczych).
16. DEx-I dla dozoru ruchu w zakresie budowy, eksploatacji, konserwacji i naprawy urządzeń budowy przeciwwybuchowej.
17. Elektromonter maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu do 1kV w ruchu zakładu górniczego.
18. Elektromonter maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu powyżej 1kV w ruchu zakładu górniczego.
19. Technologie naprawy i łączenia kabli oraz przewodów oponowych.
 20. Metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego BHP.
 21. Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych.
 22. Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych: elektromonter maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu do 1kV pod ziemią.
23. Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych: elektromonter maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu powyżej 1kV pod ziemią.
24. Szkolenie okresowe BHP dla osób kierujących pracownikami, osób dozoru o specjalności elektrycznej zatrudnionych pod ziemią zakładu górniczego
25. Szkolenie okresowe BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych o specjalności elektrycznej
26. Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych-elektromonter przeprowadzone w formie instruktażu
27. Kurs przygotowujący do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i pomiarów urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych na stanowisku EKSPLOATACJI GRUPY 1-zakończony egzaminem zewnętrznym.
28. Kurs przygotowujący do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i pomiarów urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych na stanowisku DOZORU GRUPY 1 -zakończony egzaminem zewnętrznym.
29. Kurs przygotowujący do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją, obsługą i dozorem urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz inne urządzenia energetyczne GRUPY 2 – zakończony egzaminem zewnętrznym.
30. Kurs przygotowujący do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją, obsługą i dozorem urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz inne urządzenia energetyczne GRUPY 2 – zakończony egzaminem zewnętrznym (powtarzany co 5 lat).